New York 11:10
London 16:10
Ljubljana 17:10
Moscow 19:10
Tokyo 01:10
        
   
O podjetju
Zgodovina podjetja

Iskra MIS je novo podjetje, vendar z dolgo tradicijo. Nastalo je z združitvijo Iskre Instrumentov, d. d., in Iskre Stikal, d. d. Obe podjetji imata skoraj po 60 let tradicije, zato moramo pri zgodovini podjetja pogledati zgodovino vsakega podjetja posebej.

Zgodovina Iskre Stikal d.d.:

1947 -- razvoj programa paketnega in klecnega stikala
Čas po koncu druge svetovne vojne je bil tudi čas mrzličnega iskanja proizvodnega programa, ki bi ga bilo mogoče tudi uresničiti ob razpoložljivih strojih in z delo čakajočimi ljudmi. V Savski loki v Kranju so se v tistem povojnem času v proizvodnji pojavljali številni različni izdelki, med katerimi so nekateri v kasnejših desetletjih prerasli v odmevne proizvodne programe. Kronisti so zabeležili, da se je na primer razvoj paketnega in klecnega stikala začel že z letoma 1947 in 1948, vendar sta izdelka ostala v proizvodnji le bolj kot potrebna sestavna dela drugih Iskrinih izdelkov.
1948 -- prvi vodja panoge stikalne tehnike
Sobivanje funkcionalno, tehnološko in tržno različnih izdelkov v enotno organizirani tovarni z imenom "ISKRA -- tovarna za elektrotehniko in finomehaniko Kranj" je že kmalu po ustanovitvi zahtevalo ustreznejšo organizacijsko-poslovno rešitev. To je bil eden izmed najpomembnejših razlogov, da so se pričele po letu 1948 postopno oblikovati proizvodne panoge. Med njimi je tudi sicer začetna panoga inštalacijskih materialov dokončno prerasla v panogo STIKALNE TEHNIKE. Paketno stikalo si je ob izteku leta 1948 in v začetku leta 1949 pričelo utirati izdelčno samostojno tržno pot Iskrini stikalni tehniki.
Vodja panoge je v matrično organizirani tovarni usklajeval vse dejavnosti, ki so bile vezane za izdelek. Prvi vodja stikalne tehnike je bil Pavel Kryštufek
1953 -- obseg proizvodnje stikalne tehnike se je povečal za 58 odstotkov
Po podatkih iz ti stega časa je v daljnem letu 1952 stikalna tehnika (oziroma inštalacijski materiali) predstavljala 2,1 odstotka celotne proizvodnje tovarne, v letu 1953 pa se je obseg proizvodnje te panoge v primerjavi s predhodnim povečal kar za 58 odstotkov. Pomembnejše od številk za to obdobje pa je, da se je tedaj pričel razvoj nove veje v panogi stikal -- kontaktorji in zaščitna stikala.
Pred 1960 -- prvi kontaktor prišel v proizvodnjo
Prvi tip kontaktorja je prišel iz proizvodnje že pred letom 1960. V naslednjih petih letih mu je sledilo še nadaljnjih sedem velikosti, bimetalni rele v treh izvedbah, štirje tipi odmičnih stikal, mikrostikalo, motorsko zaščitno stikalo....Vsi ti izdelki so se na trgu dobro uveljavili. Z razvojem trga so vznikale tudi nove potrebe i n želje.
1970 – 1980 -- kooperacijska pogodba s podjetjem VEB Elektroapparatewerke
K zadovoljevanju potreb trga je že v sedemdesetih in osemdesetih letih pripomogla tudi kooperacijska pogodba, ki je bila sklenjena s takratno vzhodnonemško tovarno VEB Elektroapparatewerke. Od skupnega obsega blaga, s katerim je stikalna tehnika oskrbovala trg v letu 1974, ga je 44 odstotkov izviralo iz tega sodelovanja. 1980 -- 200 kratno povečanje vrednosti proizvodnje v dvajsetih letih
Panoga stikalne tehnike je v obdo bju med letoma 1961 in 1980 povečala vrednost proizvodnje skoraj dvestokrat. Leto 1962 je za zgodovino stikalne tehnike pomembno tudi zato, ker je le-ta dobila nove prostore v tekstilni tovarni Špik na Savski cesti v Kranju, ki je opustila svojo proizvodnjo.

Zgodovina Iskre Instrumenti d.d.:
1947 – 1961 -- začetek proizvodnje merilnih instrumentov
Po ustanovitvi podjetja v Kranju so prvi merilni instrumenti prišli na trg v letu 1948. Proizvodnja se je od instrumentov z vrtljivim železom za vgradnjo po časi razširila na instrumente z vrtljivo tuljavico in elektrodinamične sisteme za watt - metre.
1961 -- 1964 -- začetek proizvodnje v Otočah
Avgusta leta 1961 je bila proizvodn j a linija preseljena v Otoče. To je bil nov mejnik v bližajoči se industrializaciji proizvodnje pri uvajanju zahtevnih tehnoloških operacij in iskanju uspešnih organizacijskih oblik. Na začetku je Iskra Kranj-Tovarna merilnih instrumentov Otoče imela 137 zaposlenih.
1986 - - 1987 -- modernizacija proizvodnje
V tem obdobju so bile i zvedene pomembne investicije. Končali smo konstrukcijo nove montažne dvorane in kupili novo opremo za proizvodnjo in servis ter prve CNC-naprave za orodjarno in struženje.
1991 -- ustanovitev podjetja z omejeno odgovornostjo
Ko je Slovenija postala sam ostojna država, je čez noč izginilo 42 odstotkov trga. Ustanovili smo podjetje z omejeno odgovornostjo, prilagojeno hitrim spremembam trga, znižali smo stroške in iskali možnosti za preživetje v težkih ekonomskih razmerah.
1997 -- zaključek privatizacije in ustanovitev delniške družbe
2005 -- združitev z Iskro Stikala, d. d., v Iskro MIS, d. d. (Iskra Merilni instrumenti in stikala)
… in začelo se je novo obdobje v zgodovini podjetja!

Razvoj logotipa Iskre Stikal d.d:
Skozi celotno zgodovino so izdelki Iskre Stikala d.d. nosili isti logotip:

Razvoj logotipa Iskre Instrumentov d.d.:
prvi logotip: ali
drugi logotip: ali

Promotion
Zadnja pregledana stvar